Zastavme pristúpenie Slovenska k Marakéšskemu paktu o migrácii!

počet podpisov:
 
 

Už dlhší čas sú obyvatelia Európy znepokojovaní narastajúcim tlakom nikým nevolených medzinárodných  organizácii na národné suverénne štáty v otázke planetárnej migrácie obyvateľstva. Po neblahých skúsenostiach s migráciou v posledných desaťročiach sa obyvateľstvo Slovenska a celej Európy právom obáva o svoju kultúrnu a národnú identitu, ktorá je ohrozovaná jednak samotnými migrantami, ale zároveň napádaná aj nadnárodnými ľavicovými a liberálnymi mocenskými a administratívnymi elitami, využívajúcimi proces migrácie na presadzovanie svojej ideológie.

 

V poslednom čase sa tieto elity rozhodli dať svojím snahám globálny zákonný rámec, aby tak získali nástroj na jednoduchšie presadzovanie svojej ideologickej agendy. Tak vznikol tzv. Globálny pakt pre bezpečnú, pravidelnú a riadenú migráciu (GCM), známy aj pod názvom Marakéšsky pakt. 

 

Oficiálni predstavitelia sa nás snažia upokojiť, že sa jedná o „nezáväzný dokument“. Ak však tento dokument štáty k ničomu „nezaväzuje“, tak na čo ho vlastne treba prijať? A ak naopak zaväzuje a klamú nás o jeho nezáväznosti, tak prečo?

 

V skutočnosti ciele tohto „nezáväzného“ dokumentu, ktorý obsahuje množstvo ľavicových a liberálnych hmlistých fráz, vyvolávajú obavu ľahkej zneužiteľnosti dokumentu na potlačenie tradičnej európskej a kresťanskej kultúry a jej základných rodinných a spoločenských vzorcov.

Hlavný problém ale spočíva v celkovom pohľade na fakt migrácie ako taký. Kým väčšina obyvateľstva vníma tento jav ako hrozbu, tak pre nadnárodných ideológov je to jav pozitívny.

Mnohé štáty ako napr. USA, Maďarsko, Rakúsko, Česká republika, Dánsko, Austrália už od podpisu paktu odstúpili, čo zjavne spochybňuje deklarovanú „nezáväznosť“ a bezproblémovosť dokumentu.

 

Na stránke mimovládnej organizácie Ligy za ľudské práva (Human Rights League), ktorá pakt podporuje  a propaguje, môžeme nájsť množstvo podnetov na zamyslenie. (https://www.hrl.sk/sk/o-nas/aktuality/globalny-kompakt-o-migracii-nie-je-globalny-komplot)

 

Okrem iného sa tam dočítame ako k základným princípom GCM patrí to, že : „Rodovo citlivé politiky sa uplatňujú aj v oblasti migrácie“, čo by malo byť zaiste podozrivé každému kresťanovi. K ďalším sporným bodom patrí: „Udržateľný rozvoj a Agenda 2030 sú úzko previazané s migráciou“. Agenda 2030 a idea trvalo udržateľného rozvoja je zameraná, v duchu sociálneho inžinierstva, na propagáciu kontroly pôrodnosti legalizovaním umelých potratov, na propagáciu sexuálnej výchovy, na transformáciu rodových stereotypov vo svete, na zníženie množstva planetárnej populácie a pod. Taktiež ťažko definovateľná, o to ľahšie zneužiteľná a nekontrolovateľne rozpínavá idea „ľudských práv“ spolu s rovnako amorfným bojom proti „diskriminácii“ tvoria základné piliere tohto paktu. Po dlhoročnej skúsenosti s touto ideológiou a jej nebezpečnosťou vyzývame občanov Slovenska:

 

Zastavme pristúpenie Slovenska k Marakéšskemu paktu!

Túto petíciu dostane
Peter Pellegrini, predseda vlády Slovenskej republiky
 
Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
 

Odmietame všetky snahy o redukciu štátnej a národnej suverenity Slovenska. Migráciu, či už riadenú alebo neriadenú, považujeme za nebezpečnú pre uchovanie európskej kultúrnej identity, ako aj pre uchovanie kresťanských základov tejto kultúry. Princíp opúšťania vlastnej krajiny z ekonomických alebo sociálnych dôvodov považujeme v zhode s vyjadreniami mnohých cirkevných predstaviteľov za zhubný nielen pre cieľovú krajinu ale aj pre pôvodnú krajinu, z ktorej pochádzajú migranti. Ich pôvodná vlasť sa stáva neobývanou púšťou a ich vlastné kultúrne dedičstvo zaniká v obludnom taviacom kotle umelo vykonštruovaného multikulturalizmu.

 

Za hmlistým pojmom „riadenej migrácie“ vidíme snahu pomocou medzinárodných inštitúcii nanútiť suverénnym štátom mechanizmus permanentnej cirkulácie ľudských zdrojov. Tento proces má v konečnom dôsledku narušiť tradičnú štruktúru ľudskej spoločnosti, vytvoriť z mnohorako členenej a národne špecifikovanej planetárnej populácie unifikovanú beztvarú a predovšetkým ľahko ovládateľnú masu neustále sa presúvajúcich nájomných pracovníkov bez identity, pevných civilizačných hraníc, tradičného rodinného a národného zázemia.

 

Vyzývame aj štátnych predstaviteľov Slovenska aj volených zástupcov v parlamente, aby sa jednoznačne postavili proti akejkoľvek snahe narušiť štátnu suverenitu Slovenska vo veci kontroly, bránenia a regulácie migračných tokov, zo strany nikým nevolených nadnárodných mocenských štruktúr. Apelujeme na ich svedomie a vlastenectvo, ktoré nie sú, ako sa nám to snažia nahovoriť ľavicoví a liberálni ideológovia abstraktných utópii, prekonaným zastaralým reliktom „temných“ čias, ale objektívnymi realitami ľudskej prirodzenosti, majúce právo na naše city a úctu.

 

V mene týchto vlasteneckých citov sa odmietame vzdať prirodzenej kultúrnej homogentity, ktorá je nositeľkou skúseností zdedených po našich predkoch. Z úcty k nim a s vedomím vlastnej zodpovednosti za budúcnosť našich detí, musíme odmietnuť infiltráciu našej kultúry nekompatibilnými cudzorodými prvkami. Tieto umelo vytvorené zlúčenia vedú len k deštrukcii, konfliktom a v konečnom dôsledku k násiliu, ktoré si nikto zodpovedný predsa nemôže želať. Skúsenosti zo Západnej Európy nám ukázali aká nebezpečná je idea prijímania migrantov z odlišných kultúrnych a náboženských oblastí. Preto sa jednoznačne a striktne ohradzujeme proti akejkoľvek medzinárodnej dohode o pravidelnej migrácii.

 

 
 
Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov Prevádzkovateľom Nadácia Slovakia Christiana (IČO 50468332) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR). Prevádzkovateľa oprávňujem spracovávať moje osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, titul, e-mail, za účelom vzájomnej komunikácie a distribúcie informácií o jeho aktivitách, projektoch a výzvach. Súhlas udeľujem na dobu 20 rokov, môžem ho však kedykoľvek odvolať prostredníctvom zaslania správy z príslušného e-mailu na adresu nadacia@slovakiachristiana.sk. Všetky Vaše práva v zmysle slovenských zákonov aj nariadenia GDPR budú zachované.
 
Kontaktné údaje
Peter Pellegrini, predseda vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
 
Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava 37
Slovenská republika
 
 
 
 
.