Stojíme za otcom Mariánom Kuffom

počet podpisov:
 
 

Nedávno bol na intrenete zverejnený záznam kázne z Gréckokatolíckeho chrámu v Prešove na ktorom sa otec Marián Kuffa vyjadruje k aktuálnej situácii na Slovensku. Kázeň bola súčasťou kampane Slovenského dohovoru za rodinu. O niekoľko dní sa začali ozývať hlasy, ktoré za ňu otca Kuffu kritizujú. Vyčítajú mu údajné "konzervatívne floskuly a rutinnú šablónovitosť tradicionalizmu", "manipuláciu hraničiacu s vymývaním mozgov" či "súzvuk s názormi extrémistov, radikálov, fašistov a ľudí z ultra-pravého okraja politického spektra". Samotného otca Kuffu nazývajú "šíriteľom hoaxov, dezinformácií, ba až neprávd".

To všetko bez toho, aby proti nemu napísali jediný argument, jedinú vecnú výhradu. Všetko sú len ich osobné dojmy, pocity a predstavy.

Čo je však zvlášť smutné, niektorí z kritikov sami seba označujú za katolíkov.


Postavme sa za otca Mariána Kuffu!


Ukážme všetkým, že tu sú ľudia, ktorí nesúhlasia s ich liberálnou interpretáciou kresťanstva a ktorí sú vďační otcovi Kuffovi za jeho nekompromisné hlásanie pravdy bez ohľadu na politické dôsledky. Evanjelium si nesmieme prispôsobovať podľa toho, aká ideológia je práve populárna. Otec Kuffa je prorokom našej doby. Sme vďační Bohu, že nám ho poslal.

Túto petíciu dostane

Petíciu so zoznamom podporovateľov sme už poslali otcovi Kuffovi. Stále je však možné ju podpísať.


Vyjadrujeme podporu otcovi Mariánovi Kuffovi v jeho ťažení za stiahnutie podpisu pod Istanbulským dohovorom. Nesúhlasíme s kritikou jeho osoby, ktorú v poslednom čase začali rozširovať aj niektorí ľudia propagujúci kresťanstvo zdeformované cez ľavicovo-liberálny svetonázor. Títo kritici nepoukazujú na žiadne konkrétne výroky otca Kuffu, ale nepodložene odsudzujú jeho prejav ako taký. Jednotlivé tézy vytrhávajú z kontextu, čím prekrúcajú pravý význam jeho slov. Niektorí z nich dokonca šíria strach z fašizmu a extrémizmu, pritom však upadajú do iného extrému – ľavicového.


Prejavy o. Kuffu považujeme za prorocké. Ľahko je hovoriť veci, ktoré sa páčia väčšine. No poslaním prorokov je hlásať pravdu bez ohľadu na to, či je práve populárna.


Aj vo Svätom Písme máme veľa príkladov, keď sa slová prorokov väčšine poslucháčov nepáčili, ba priam ich rozhorčovali. Mnohí proroci za to zaplatili svojím životom! Máme na pamäti Ježišove slová: „Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel prv ako vás.“ (Jn 15,18) Zároveň sa pridržiavame učenia svätého Pavla v druhom liste Timotejovi: „Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou. Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam. Ty však buď vo všetkom triezvy, znášaj útrapy, konaj dielo evanjelistu, plň svoju službu.“ (2Tim 4, 2-4)


Aj keď nepochybujeme o úprimnej motivácii mnohých účastníkov a organizátorov protestov „Za slušné Slovensko“, sme toho názoru, že gender ideológia je minimálne tak nebezpečná ako korupcia. Preto stojíme za Mariánom Kuffom a vyjadrujeme mu úprimnú vďaku. Ohradzujeme sa proti prekrúcaniu jeho slov a rozširovaniu falošných správ, že údajne kritizoval protesty. Skutočnosť je taká, že on len prorocky poukázal na určité nebezpečné skupiny podporujúce protesty a na morálne nedostatky, ktoré sa objavili u niektorých účastníkov. Vyzývame všetkých kritikov o. Kuffu, aby si ešte raz a dôsledne vypočuli jeho slová a aby odvolali svoje nepravdivé a nespravodlivé obvinenia.

 
Dobrovoľne udeľujem Nadácii Slovakia Christiana, Palackého 4, 811 02 Bratislava, IČO: 50468332, v zmysle prísl. ust. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov svoj súhlas na to, aby všetky uvedené osobné údaje spracovávala na účely Nadácie. Súhlas udeľujem na dobu 20 rokov. Poučenie: Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Ochranu osobných údajov upravuje zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Nadácia Slovakia Christiana vyhlasuje, že uvedené osobné údaje použije len na účely Nadácie. Všetky Vaše práva v zmysle príslušných ustanovení tohoto zákona zostanú zachované.
 
Video k petícii
 
.