Ochráňme deti pred LGBTI terorom

počet podpisov:
 
 

Odmietame akékoľvek pokusy spochybňovať prirodzené usporiadanie rodiny, základnej bunky spoločnosti, ktoré je dané manželstvom muža a ženy. O to viac odmietame snahu zasiahnuť necitlivo do prirodzeného vývoja dieťaťa umožnením adopcií detí pármi rovnakého pohlavia. Zároveň protestujeme proti umelej a násilnej infiltrácii verejného priestoru ideológiami presadzujúcimi neprirodzené a neadekvátne požiadavky LGBTI minorít ako aj umelé presadzovanie gender ideológie.

Posledné prezidentské voľby nás utvrdili v našich obavách. Nastal stav, keď cca 25 % právoplatných voličov, ktorí si zvolili „svoju“ prezidentku, bude vnucovať cca 75% percentám občanov svoje liberálne predstavy o živote. Ich cieľom je zničiť tradičný spôsob života.

Nesmieme im to dovoliť. My sme vo väčšine, naše deti predstavujú budúcnosť Slovenska. Nedajme sa zastrašiť mediálnym a ideologickým terorom ukričanej menšiny. Touto petíciou vyjadrime náš postoj k ohrozeniu našej kultúry a našich detí.

Túto petíciu dostane
Predsedovia poslaneckých klubov
 

Výzva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, na právnu ochranu detí, pred hrozbou adopcie pármi rovnakého pohlavia

Vážené poslankyne a poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, my, dolupodpísaní občania Slovenska sa obraciame na Vás touto petíciou a žiadame Vás o právne zabezpečenie ochrany detí pred potenciálnou hrozbou uzákonenia možnosti adopcie dieťaťa párom rovnakého pohlavia. Táto ochrana by mala mať, vzhľadom na závažnosť celej problematiky, formu ústavného zákona, aby odolávala možným pokusom o jej narušenie aj v budúcnosti.

 

O tom, že si podobné nebezpečenstvo uvedomujú aj mnohí poslanci a poslankyne svedčí, okrem iného, aj medializované vyjadrenie predsedu parlamentnej strany Smer, že po prezidentských voľbách by chceli poslanci predložiť práve takýto návrh ústavného zákona.

Budúcnosť našich detí je zaiste téma, ktorá sa dotýka každého rodiča. Pod „našimi“ deťmi nemáme na mysli len potomstvo v najužšom biologickom význame toho slova, ale komplexne všetky deti v rámci nášho národa. Tieto deti predstavujú našu budúcnosť a kontinuitu. Našou povinnosťou je zabezpečiť im taký spôsob výchovy a sociálneho rozvoja, ako aj duševného i telesného vývinu, aby bol ich budúci život naplnený pocitom šťastia a duševnej pohody.

Garanciou tohto rozvoja, ako nám velí zdravý rozum a skúsenosť vekov, kam až siaha pamäť ľudstva, je prirodzenosť. V súvislosti s budovaním rodiny, ako základnej bunky spoločnosti a útočiska každého dieťaťa pred negatívnymi javmi v jeho okolí, je práve prirodzenosť tou najlepšou zárukou zdravého rozvoja. Aj ústava Slovenskej republiky múdro definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy. Táto Bohom chcená a dejinami preverená forma sociálneho bytia je trvalou zárukou zdravého vývoja dieťaťa.

O to viac nás znepokojuje, vzhľadom  na všeobecný konsenzus všetkých doterajších kultúr ohľadom prirodzenej rodiny, že dochádza k neustálemu spochybňovaniu tejto prirodzenosti zo strany určitých minorít a ich ideologických podporovateľov. Čo viac, tieto skupiny otvorene deklarujú snahu zaviesť taký druh zákonodarstva, ktoré by zvrátilo prirodzený základ zákonov o rodine a postavilo ich na novú, relativizujúcu platformu, v rámci ktorej by sa mohli umelo konštruovať nové, neprirodzené formy tzv. „rodín“. V rámci týchto snáh zašli liberálni aktivisti a ich podporovatelia tak ďaleko, že uvažujú o presadení adopcie detí pármi rovnakého pohlavia.

Každodenné informácie z médií len potvrdzujú naše obavy. Všimnime si správu z USA, informujúcu o prípade ženy, ktorá porodila vlastné vnúča svojmu homosexuálnemu synovi! To, že táto desivá správa bola na Slovensku uverejnená v časopise určenom pre matky s deťmi, s titulkou, ktorá obracia naruby pojem materskej lásky, dáva tušiť kam sa uberajú snahy liberálnych médií. Podobné prevrátenie všetkých prirodzených, rodinných aj medziľudských vzťahov, hrozí aj u nás, ak tomu nezabránime.

https://mamaaja.sk/clanky/mama/mamina-laska-nema-hranice-61-rocna-zena-porodila-svoje-vnuca

To, že k takej situácii môže dôjsť bez vedomia a rozhodnutia väčšiny občanov, nám ukazuje susedné Rakúsko. Tam sa o podobné zákony postaral ústavný súd bez ohľadu na vôľu väčšiny obyvateľstva:https://svet.sme.sk/c/7589180/ustavny-sud-v-rakusku-zrusil-zakaz-adopcie-deti-homosexualmi.html

https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/342330-ustavny-sud-v-rakusku-priznal-homosexualom-pravo-na-adopciu-deti/


Z dlhodobého hľadiska potom dochádza k stavu, na aký upozorňuje dcéra páru osôb rovnakého pohlavia z Austrálie:

https://www.hlavnespravy.sk/deti-lgbt-rodicov-vyrastli-teraz-odhaluju-choru-realitu/1154536


Politická atmosféra na Slovensku, ako aj hlasné presadzovanie partikulárnych záujmov menšín, na úkor väčšinového obyvateľstva, umelo podporované európskymi úradmi, nadnárodnými organizáciami a zmanipulovanými médiami, napĺňa občanov obavou, že by mohla nastať taká situácia, v rámci ktorej by došlo k uzákoneniu adopcie detí pármi rovnakého pohlavia bez rozhodovacej účasti väčšiny národa. Podobné procesy sledujeme už celé desaťročia v európskych krajinách – majú rovnaký scenár a pravdepodobne centrálne riadenie.

Tieto pokusy a hrozby sú v príkrom rozpore s cyrilo-metodským kresťanským dedičstvom, ktoré je zakotvené v našej ústave. Sú v zásadnom protiklade k náboženským a kultúrnym tradíciám slovenského národa, ako aj hodnotám na ktorých bola vybudovaná Európa. Zároveň, v duchu tzv. „politickej korektnosti“, hrozia obmedzením slobody prejavu, ako aj ďalších ústavných práv a slobôd, tým, že do verejného priestoru diskusie umelo implantujú zákonom sankcionované ohľady na popieranie prirodzenosti a morálky a postihujú tých, ktorí sa stavajú na odpor týmto zvrátenostiam. Vytvárajú tak atmosféru mediálneho a ideologického teroru, ktorý hrozí zasiahnuť aj naše deti.

Zodpovednosť vládcov, nech vládnu v akejkoľvek politickej forme, za dobro národa, je veľká. V prvom rade sa zodpovedajú Bohu a ním budú aj súdení, bez ohľadu na to, čo im nahovára súčasný svet. Kto zatvára oči pred týmto faktom, podobá sa dieťaťu, ktoré sa domnieva, schovajúc hlavu pod podušku, že ho nikto nevidí. Pred Bohom a jeho súdom sa neskryjeme, keď si budeme infantilne nahovárať, že neexistuje. A preto Vás žiadame, aby ste do budúcna jednoznačne odmietli a zamedzili akékoľvek pokusy o presadenie podobného zákona o adopciách. Pre dobro národa, pre dobro detí a v neposlednom rade aj pre dobro vlastné.

 
Dobrovoľne udeľujem Nadácii Slovakia Christiana, Palackého 4, 811 02 Bratislava, IČO: 50468332, v zmysle prísl. ust. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov svoj súhlas na to, aby všetky uvedené osobné údaje spracovávala na účely Nadácie. Súhlas udeľujem na dobu 20 rokov. Poučenie: Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Ochranu osobných údajov upravuje zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Nadácia Slovakia Christiana vyhlasuje, že uvedené osobné údaje použije len na účely Nadácie. Všetky Vaše práva v zmysle príslušných ustanovení tohoto zákona zostanú zachované.
 
Kontaktné údaje
Predsedovia poslaneckých klubov
Národná rada Slovenskej republiky
Námestie Alexandra Dubčeka 1
812 80 Bratislava 1
 
 
 
.