Petícia na zastavenie premietania filmu Benedetta

počet podpisov:
 
 

Petícia predsedníčke Európskej komisie pani Ursule von der Leyenovej. Výzva premiérovi Eduardovi Hegerovi.


Vážená pani predsedníčka. Váženy pán premér 

 

S veľkým znepokojením, sme prijali informáciu o začatí prác nad projektom „riešenia vo veci uznávania rodičovstva medzi členskými štátmi“.

Tento legislatívny návrh je založený na fakte, že všetky členské štáty EÚ budú musieť uznať adopcie, ktoré sú vo viacerých krajinách uzákonené iným spôsobom. Týmto spôsobom budú viaceré krajiny nútené akceptovať adopcie detí homosexuálnymi pármi, čo bude znamenať tlak na akceptáciu takýchto adopcií a ignorovanie práva jednotlivých členských štátov EÚ, či vôle väčšiny obyvateľov jednotlivých členských štátov EÚ.

Takéto konanie narúša predpisy a prekračuje právomoci, ktoré majú orgány EÚ voči členským štátom EÚ. Pred vstupom do EÚ, sme boli uisťovaní, že členstvo v spoločenstve EÚ, nebude znamenať žiaden nátlak na zásadnú zmenu rodinného práva.

Európske zmluvy jasne definujú, že materiálne rodinné právo prináleží výlučne do kompetencie členských štátov EÚ a základným elementom tohto práva je problematika uznávania, kto môže byť v zhode s týmto právom manželom, či rodičom a kto ním byť nemôže. Sloboda členských štátov EÚ pri formovaní vlastných právnych predpisov v oblasti rodinného práva, ktorej súčasťou je aj odmietanie priznať homosexuálnym zväzkom manželské privilégiá, je v súlade s právom EÚ a to v plnom rozsahu. Dňa 16. decembra 2008 rozhodol najvyšší súd EÚ (C-524/06), že „zásada nediskriminácie nachádzajúca svoj základ v článku 12 ES a článku 43 ES hovorí, že „princíp nediskriminácie, ktorý je ukotvený v čl. 12 ES a v čl. 43 ES vyžaduje, aby sa v porovnateľných situáciách nepostupovalo rozdielne a aby sa pri rozdielnych situáciách nepostupovalo rovnako.“

Preto Vás dôrazne žiadame, ako aj celú Európsku komisiu, aby ste rešpektovali platné právne predpisy v EÚ a zrušili tento kontroverzný projekt, ktorého prijatie by bolo prekročením kompetencií, ktoré priznali členské štáty EÚ orgánom Európskej únie. 

 

Pán premér, žiadame Vás, aby ste sa stretli s Pani predsedníčkou a predstavili stanovisko občanov SR.

 

 

                                               S úctou

Občania Slovenskej republiky

Na vedomie premier SR Eduard Heger

Petícia je aj na stranke www.stopnarzucaniuhomoadopcji.pl

Túto petíciu dostane
Ursula VON DER LEYEN
ec-president-vdl@ec.europa.eu
 
Eduard Heger
premier@vlada.gov.sk
 

Európska komisia chce zaútočiť na manželstvo, rodinu a suverenitu členských štátov EÚ!

Štáty, v ktorých právo nedovoľuje adopcie homosexuálnym párom, budú nútené akceptovať tieto adopcie a zároveň bude týmto spôsobom ignorovaná vôľa väčšiny obyvateľov, ktorá je proti týmto adopciám.

 

Vážený pán premiér Eduard Heger !


Šéfka Európskej komisie pani Ursula von der Leyenová, už minulý rok oznámila v rámci takzvanej „Stratégie rovnosti LGBTI“, že jej cieľom je prinútiť všetky členské štáty EÚ uznať „rodinné vzťahy v rámci EÚ“.

Keď poznamenala: „Ak si rodič v jednom štáte, si rodičom aj v inom štáte.“  

V praxi to znamená, že v Holandsku uznané adopcie detí homosexuálnymi pármi dvoch mužov, bude musieť uznať aj Slovensko, kde to právo zakazuje.

 

Doteraz iba znepokojujúca predpoveď sa dnes stáva faktom.

Európska komisia, ohlásila úvodné črty projektu vo veci „uznávania rodičovstva medzi členskými štátmi EÚ.“

Prijatie tohto nariadenia, by bolo zaväzujúce pre všetkých členov EÚ vrátane Slovenska a naše súdy by museli uznávať adopcie detí homosexuálnymi pármi.

 

Európska únia nám chce nanútiť riešenia, s ktorými nesúhlasí väčšina slovenskej spoločnosti.

Nesmieme to dovoliť!

 

Ústava SR jednoznačne definuje manželstvo, ako jedinečný zväzok jedného muža a jednej ženy a v jeho rámci sa tiež priznáva právo manželom adoptovať si deti.

 

Vstupom Slovenska do EÚ, sme nedali súhlas k narušeniu rodinného práva, s ktorým nesúhlasí väčšina občanov SR. Európske zmluvy jasne stanovujú, že rodinné právo prináleží výlučne do kompetencie členských štátov. Európska únia nemá žiadne kompetencie, aby menila toto právo platné na Slovensku.

Preto Vás prosím podpíšte petíciu adresovanú predsedníčke EK pani Ursuli von der Leyenovej, ktorú týmto vyzývame, aby rešpektovala suverénne právo členských štátov EÚ a zastavila tento škodlivý a kontroverzný projekt.

Európsky komisári musia vedieť, že Slováci nesúhlasia s nanucovaním týchto riešení Európskou úniou, ktoré nemajú ukotvenie v zmluvách o založení európskych spoločenstiev a EÚ a tiež s nimi nesúhlasia občania SR.

 

 


                                               S úctou

Mgr. Martin Komár

Správca Nadácie Slovakia Christiana 

Občan Slovenskej republiky

Na vedomie premier SR Eduard Heger

 

 

 
Dobrovoľne udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov subjektmi: 1.Nadácia Slovakia Christiana (IČO 50468332) so sídlom Palackého 4, 811 02 Bratislava, Slovenská republika (ďalej len „nadácia") 2. Nadácia Inštitút pre právnu kultúru Ordo Iuris so sídlom ul. Zielna 39, 00-108 Varšava, Poľsko (ďalej len „Inštitút“)v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR). Oba subjekty (nadáciu a inštitút) oprávňujem spracovávať moje osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, titul, e-mail, za účelom vzájomnej komunikácie a distribúcie informácií o ich aktivitách, projektoch a výzvach. Súhlas udeľujem na dobu 20 rokov, môžem ho však kedykoľvek odvolať prostredníctvom zaslania správy z príslušného e-mailu na adresu nadacia@slovakiachristiana.sk. Všetky Vaše práva v zmysle slovenských zákonov aj nariadenia GDPR budú zachované.
 
Kontaktné údaje
Ursula VON DER LEYEN
Rue de la Loi 200 / Wetstraat 200 • 1040 • Bruxelles / Brussel • Belgicko
 
+32-229-56070
 
Eduard Heger
Úrad Vlády SR
Námestie slobody 2899/1, 811 06 Staré Mesto
 
02 / 209 25 111
 
 
 
Video k petícii
 
.
 
 
Sledujte nás na facebooku